Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viafckit fckit
confusion
Najważniejsze to nieczego sobie nie wmawiać. Nie wkręcać. Nie liczyć na rozwinięcie nic nie znaczących wydarzeń. Po prostu nie oczekiwać.
— noc z panem k.
0457 1db4 390
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
0457 1db4 390
Reposted frombrumous brumous viabreakaway breakaway
confusion

September 18 2017

confusion
confusion
uważajcie na odświeżanie dawnych znajomości
Reposted fromastair astair viamisery misery
confusion
Reposted fromFlau Flau viamisery misery

September 17 2017

confusion
Grunt to uniknąć nadinterpretacji. Nadinterpretacja to zło.
— B
Reposted frombiedrona biedrona viamisery misery

September 16 2017

confusion
9053 ecc7 390
Reposted fromkurorori kurorori viaDorin11 Dorin11

September 15 2017

confusion
5217 d3cf 390
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu viaRekrut-K Rekrut-K
confusion
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaamoniak amoniak
confusion
3472 adfb 390
Reposted fromkaiee kaiee viaDorin11 Dorin11
confusion
To było coś w rodzaju: "Ja wiem, że ty wiesz. I ty wiesz, że ja wiem, ale żadne z nas nic nie powie".
— Melvin Burgess "Ćpun"

September 13 2017

6037 b567 390
Reposted fromdivi divi viaDorin11 Dorin11
confusion

zaopatrz się w kogoś na jesień.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamisery misery

September 08 2017

confusion
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth vialexxie lexxie

September 06 2017

confusion

August 08 2017

confusion
1189 ff87 390
Reposted fromJamalus Jamalus viaatheism atheism

August 07 2017

confusion
1407 67f3 390
Reposted fromoutline outline viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl